'Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι'
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος


ιστοσελίδα: http://3epal-perist.att.sch.gr/autosch/joomla15/
Σχεδιασμός-Συντήρηση
: Χαριτοπούλου Ε.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης

Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Τελικό) που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα 18 Ιουνίου στους εκπαιδευτικούς φορείς περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο που αφορά στη Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης  :
 Άρθρο 56
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης
1. Το άρθρο 7 του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) προσφέρει δυο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και είναι οι εξής:
α. Τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών και
β. Τον Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο σπουδών, ως 4ο έτος ειδίκευσης, το οποίο περιλαμβάνει είτε μαθητεία είτε πρακτική άσκηση καθώς και μαθήματα ειδικότητας.
2. Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών στα ημερήσια ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α , Β και Γ τάξεις, πρωινού και απογευματινού ωραρίου. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ λειτουργεί και Δ τάξη.
3. Στο έτος ειδίκευσης, το οποίο είναι προαιρετικό, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του δευτεροβάθμιου  κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ».
2.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν.4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το περιεχόμενο σπουδών και οι ειδικότητες του 4ου έτους ειδίκευσης του ΕΠΑΛ και λοιπά ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 72 του ν.4310/2014 καταργούνται.
4. Όπου στα άρθρα 12 και 14 του ν. 4186/13,  στο άρθρο 12 του ν.4283/2014  και το άρθρο 72 του ν.4310/2014 αναφέρονται οι λέξεις «τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ, αντικαθίσταται από «έτος ειδίκευσης» των ΕΠΑΛ.
Επιμέλεια:http://www.alfavita.gr